top of page

STATUT DRUŠTVA

U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br. 51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 07.07.2016. u Beogradu, usvojen je
 STATUT UDRUŽENJA
„Srpsko evoluciono društvo“
Oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja
Član 1.
Udruženje „Srpsko evoluciono društvo“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti popularizacije nauke, edukacije i razvoja naučnog mišljenja u problematici prirodnih i društvenih sistema.
 
Ciljevi Udruženja
Član 2.
Opšti cilj Udruženja jeste podsticanje popularizacije nauke i naučne misli, što je preduslov za razvijanje racionalnog, kritičkog i odgovornog odnosa građana prema prirodi i svojoj zajednici, kao i tehnološki, civilizacijski i demokratski napredak društva. Kao temelj svih oblasti nauke o životu, konceptualna osnova teorije evolucije sadrži više elemenata značajnih za unapređenje materijalnog kvaliteta života ljudi u modernom svetu (u okvirima ekologije, medicine, farmacije, poljoprivrede), ali i za razumevanje osnova humanizma i morala kao društvenih fenomena (poštovanje različitosti uz shvatanje zajedničkog porekla svih živih bića, uključujući ljudsku vrstu).
 
Član 3.
Radi ostvarivanja ciljeva, Udruženje:
 1. unapređuje i pomaže razvoj naučno-istraživačkog rada, razmenu naučnih saznanja i informacija iz oblasti evolucione biologije i drugih naučnih i filozofskih disciplina u kojima evolucija igra ključnu ulogu;
 2. pokreće, podstiče i pomaže edukativne aktivnosti koje promovišu formiranje naučne slike sveta i logičko zaključivanje o uzrocima i posledicama prirodnih i društvenih fenomena;
 3. prezentuje načine na koje se teme iz evolucione biologije mogu obrađivati u školama sa ciljem pomoći nastavnicima da svoje časove upotpune savremenim saznanjima i dostignućima nauke;
 4. prezentuje načine na koje se znanja evolucione biologije mogu povezati sa sagledavanjem sopstvene individualnosti i položaja u svetu prirode i u socijalnom kontekstu sa ciljem promovisanja tolerancije i humanizma;
 5. organizuje i/ili učestvuje u kursevima i radionicama za nastavnike i učenike;
 6. organizuje i/ili učestvuje u javnim i medijskim aktivnostima u oblasti popularizacije nauke;
 7. organizuje, sámo ili u zajednici sa drugim udruženjima i organizacijama, naučne i stručne skupove, savetovanja, seminare, debate i druge oblike aktivnosti u oblasti naučnog rada i popularizacije nauke;
 8. okuplja domaće i strane naučnike i stručnjake u naučnim, stručnim i istraživačkim projektima u zemlji i inostranstvu;
 9. objavljuje brošure, knjige i druge naučne, stručne i naučno-popularne publikacije;
 10. sarađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama, univerzitetima, institutima, stručnim udruženjima i drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu, kao i pojedincima.
 
Naziv i sedište Udruženja
Član 4.
Naziv Udruženja je: „Srpsko evoluciono društvo“.
Skraćeni naziv Udruženja glasi: „SED“.
Na engleskom jeziku naziv Udruženja glasi „Serbian Evolutionary Society“.
Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi: „SES“.
Udruženje ima sedište u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Bulevar despota Stefana 142, 11060 Beograd.
Udruženje delatnost obavlja na teritoriji Republike Srbije.
Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva
 
Član 5.
Član Udruženja može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.
 
Član 6.
Odluku o prijemu u članstvo ili o isključenju iz Udruženja donosi Upravni odbor Udruženja.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
Svi članovi Udruženja imaju jednaka prava, bez obzira na rasnu, polnu, nacionalnu i versku pripadnost i političko opredeljenje.
Član može istupiti iz Udruženja na sopstvenu inicijativu, davanjem pismene izjave o istupanju.
Član može biti isključen iz Udruženja ako ne poštuje odredbe Statuta, nije aktivan u Udruženju duži vremenski period ili ako narušava ugled Udruženja.
Članu se mora omogućiti da bude upoznat ili da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.
Prava, obaveze i odgovornost članstva
Član 7.
Član ima pravo da:
 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. podnosi predloge za donošenje plana i programa Udruženja
 3. neposredno učestvuje u radu i odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja
 4. bira i bude biran u organe Udruženja
 5. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja
Član je dužan da:
 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva udruženja
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjima, u aktivnostima Udruženja
 3. poštuje odluke Skupštine i Upravnog odbora Udruženja
 4. redovno uplaćuje članarinu
 5. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor
 6. čuva imovinu i ugled Udruženja
Unutrašnja organizacija Udruženja
Član 8.
Organi Udruženja su Skupština, Upravni i Nadzorni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora i sekretar.
 
Član 9.
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje dva puta godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom i/ili ekektronskom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik ili zamenik predsednika Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.
Skupština:
 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna trećina članova Udruženja.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
 
Član 10.
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima sedam članova, koje bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje tri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
U cilju kontinuiteta rada, u svakom mandatu Upravnog odbora mora biti prisutno najmanje tri člana predhodnog mandata Upravnog odbora.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika predsednika i sekretara Udruženja.
Član 11.
Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika i sekretar ovlašćeni su da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, predstavljaju i zastupaju Udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.
 
Član 12.
Upravni odbor obavlja sledeće aktivnosti:
 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. sprovodi odluke, preporuke i zaključke Skupštine;
 3. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 4. poverava posebne poslove radnim telima i pojedinim članovima;
 5. donosi finansijske odluke;
 6. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 7. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09) i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 8. priprema i podnosi godišnji izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Skupštini na usvajanje;
 9. prema potrebi, formira i privremena radna tela – Komisije, Odbore, Savete i Radne grupe;
 10. zaključuje ugovore u ime Udruženja;
 11. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.
 
Član 13.
Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima četiri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje tri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine. 
 
Član 14.
Savet Udruženja čine delegirani predstavnici institucija i drugih pravnih lica koje podržavaju ciljeve Udruženja.
Članove Saveta Udruženja bira Skupština Udruženja na neodređeno vreme.
Članstvo u Savetu prestaje odlukom člana Saveta, institucije i pravnog lica, ili Skupštine Udruženja.
Savet Udruženja utiče na program i delatnost Udruženja svojim savetima i predlozima.
Ostvarivanje javnosti rada Udruženja
 
Član 15.
Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost i naučnih skupova – konferencija.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine Udruženja.
Odnosi i saradnja Udruženja sa drugim organizacijama
 
Član 16.
Radi uspešnijeg ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje uspostavlja kontakte, razmenjuje informacije i sarađuje sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama, stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim organizacijama, udruženjima, savezima i institucijama u zemlji i inostranstvu zadržavajući potpunu programsku i organizacionu samostalnost.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima i organizacijama, a odluku o pristupanju donosi Skupština Udruženja većinom glasova.
Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima
 
Član 17.
Udruženje može sticati imovinu od članarine, konsultantskih usluga, kotizacije za seminare, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni način.
Prestanak rada Udruženja
Član 18.
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
 
Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka rada
 
Član 19.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.
 
Izgled i sadržina pečata
Član 20.
Udruženje ima pečat okruglog oblika na kome je predstavljeno stilizovano filogenetsko stablo crne boje. Ćiriličnim pismom upisano je puno ime Udruženja: Srpsko evoluciono društvo, Beograd.
 
Član 21.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.
 
Član 22.
Ovaj statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.
bottom of page