© 2016-2018 by Srpsko evoluciono društvo, Bul. despota Stefana 142 Belgrade, tel: +381112078376, e-mail: evolucionodrustvo@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ODLUKA O REGISTRACIJI

Registar udruženja 5000114629758
BU 6728/2016
Dana 12.07.2016. godine
Beograd
Registrator Registra udruženja koji vodi Agencija za privredne registre, na osnovu člana 27. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/09), i člana 15. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, broj 99 /2011, 83/2014), odlučujući o jedinstvenoj registracionoj prijavi osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika: „Srpsko evoluciono društvo“ donosi:
R E Š E Nj E
Usvaja se jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika i registruje se u Registar udruženja:
Naziv: „Srpsko evoluciono društvo“
Oblik organizovanja: Udruženje
Skraćeni naziv: „SED“
Naziv u prevodu na strani jezik:
  • Naziv (engleski jezik): „Serbian Evolutionary Society“
  • Skraćeni naziv (engleski jezik): „SES“
Sedište i adresa: Bulevar Despota Stefana (Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“) 142, Beograd-Palilula, Srbija
Matični broj: 28207263
PIB: 109616371
Datum osnivanja: 07.07.2016
Datum donošenja Statuta: 07.07.2016
Delatnost udruženja: 9412 – Delatnosti strukovnih udruženja
Predviđeno vreme na koje se udruženje osniva: Neograničeno
Oblast ostvarivanja ciljeva:
Popularizacija nauke, edukacija i razvoj naučnog mišljenja u problematici prirodnih i društvenih sistema.
O B R A Z L O Ž E Nj E
Podnosilac jedinstvene registracione prijave broj BU 6728/2016, podneo je dana 08.07.2016. godine, registracionu prijavu za registraciju:
„Srpsko evoluciono društvo“ u Registar udruženja i dokumentaciju zavedenu u potvrdi o podnetoj registracionoj prijavi broj BU 6728/2016.
Proveravajući ispunjenost uslova za registraciju propisanih odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, registrator je utvrdio da su ispunjeni uslovi za registraciju i doneo je odluku kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu:
Protiv ovog rešenja podnosilac prijave može izjaviti žalbu ministru nadležnom za poslove državne uprave, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja rešenja na internet strani Agencije za privredne registre.
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now