top of page

ODLUKA O REGISTRACIJI

Registar udruženja 5000114629758
BU 6728/2016
Dana 12.07.2016. godine
Beograd
Registrator Registra udruženja koji vodi Agencija za privredne registre, na osnovu člana 27. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/09), i člana 15. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, broj 99 /2011, 83/2014), odlučujući o jedinstvenoj registracionoj prijavi osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika: „Srpsko evoluciono društvo“ donosi:
R E Š E Nj E
Usvaja se jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika i registruje se u Registar udruženja:
Naziv: „Srpsko evoluciono društvo“
Oblik organizovanja: Udruženje
Skraćeni naziv: „SED“
Naziv u prevodu na strani jezik:
  • Naziv (engleski jezik): „Serbian Evolutionary Society“
  • Skraćeni naziv (engleski jezik): „SES“
Sedište i adresa: Bulevar Despota Stefana (Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“) 142, Beograd-Palilula, Srbija
Matični broj: 28207263
PIB: 109616371
Datum osnivanja: 07.07.2016
Datum donošenja Statuta: 07.07.2016
Delatnost udruženja: 9412 – Delatnosti strukovnih udruženja
Predviđeno vreme na koje se udruženje osniva: Neograničeno
Oblast ostvarivanja ciljeva:
Popularizacija nauke, edukacija i razvoj naučnog mišljenja u problematici prirodnih i društvenih sistema.
O B R A Z L O Ž E Nj E
Podnosilac jedinstvene registracione prijave broj BU 6728/2016, podneo je dana 08.07.2016. godine, registracionu prijavu za registraciju:
„Srpsko evoluciono društvo“ u Registar udruženja i dokumentaciju zavedenu u potvrdi o podnetoj registracionoj prijavi broj BU 6728/2016.
Proveravajući ispunjenost uslova za registraciju propisanih odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, registrator je utvrdio da su ispunjeni uslovi za registraciju i doneo je odluku kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu:
Protiv ovog rešenja podnosilac prijave može izjaviti žalbu ministru nadležnom za poslove državne uprave, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja rešenja na internet strani Agencije za privredne registre.
bottom of page