top of page

CILJEVI DRUŠTVA

Srpsko evoluciono društvo je osnovano sa ciljem da:

  • unapređuje i pomaže razvoj naučno-istraživačkog rada, razmenu naučnih saznanja i informacija iz oblasti evolucione biologije i drugih naučnih i filozofskih disciplina u kojima evolucija igra ključnu ulogu;
  • pokreće, podstiče i pomaže edukativne aktivnosti koje promovišu formiranje naučne slike sveta i logičko zaključivanje o uzrocima i posledicama prirodnih i društvenih fenomena;
  • prezentuje načine na koje se teme iz evolucione biologije mogu obrađivati u školama sa ciljem pomoći nastavnicima da svoje časove upotpune savremenim saznanjima i dostignućima nauke;
  • prezentuje načine na koje se znanja evolucione biologije mogu povezati sa sagledavanjem sopstvene individualnosti i položaja u svetu prirode i u socijalnom kontekstu sa ciljem promovisanja tolerancije i humanizma;
  • organizuje i/ili učestvuje u kursevima i radionicama za nastavnike i učenike;
  • organizuje i/ili učestvuje u javnim i medijskim aktivnostima u oblasti popularizacije nauke;
  • organizuje, sámo ili u zajednici sa drugim udruženjima i organizacijama, naučne i stručne skupove, savetovanja, seminare, debate i druge oblike aktivnosti u oblasti naučnog rada i popularizacije nauke;
  • okuplja domaće i strane naučnike i stručnjake u naučnim, stručnim i istraživačkim projektima u zemlji i inostranstvu;
  • objavljuje brošure, knjige i druge naučne, stručne i naučno-popularne publikacije;
  • sarađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama, univerzitetima, institutima, stručnim udruženjima i drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu, kao i pojedincima.
bottom of page